Informació legal

 

1- Avís legal i acceptació

Editorial Océano, SL, és la creadora del portal i titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web, productes digital i serveis oferts a través d’aquest portal. Als efectes oportuns, Editorial Océano, SL, és una societat constituïda degudament i registrada a Espanya, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34.174, foli 72, full B-240892 amb domicili a Barcelona, carrer del Milanesat, 21-23, i té el NIF B-62751151. En endavant s’identifica com a Grupo Océano, www.oceano.com.

 

L’accés i l’ús dels productes i serveis Grupo Océano continguts al web Océano Educación atribueixen a qui el realitza la condició d’usuari, i accepta, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes Condicions Generals i també les Condicions Particulars que, si s’escau, complementin, modifiquin o substitueixin les Condicions Generals en relació amb determinats serveis i productes continguts al web Océano Educación.

 

Per a l’accés i l’ús d’alguns productes i serveis cal que l’usuari faciliti una sèrie de dades personals, o bé que subscrigui una llicència d’ús, que li permet a través d’un codi d’usuari i contrasenya accedir al producte o servei interessat.

 

L’usuari ha de llegir atentament aquesta la informació legal en cada una de les ocasions en què es proposi utilitzar el web Océano Educación, ja que hi pot haver modificacions. Així mateix, la utilització del web Océano Educación està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments, instruccions que posi en coneixement de l’usuari el Grupo Océano que substitueixin, complementin o modifiquin aquesta infomació legal.

 

2- Ús de la pàgina web i els seus continguts

L’usuari es compromet a utilitzar el web Océano Educación i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. També queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives contra el Grupo Océano o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del web.

 

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, fitxers d’imatge, fotografies, dissenys, etc.) se’n prohibeix:

 • La reproducció, distribució o modificació, si no és que es té l’autorització dels titulars legítims o sigui permès legalment.
 • La supressió, manipulació o alteració de qualsevol manera del copyright i les altres dades que identifiquen la reserva de drets del Grupo Océano o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
 • Qualsevol vulneració dels drets del Grupo Océano i dels seus legítims titulars sobre aquests.
 • La seva utilització per a tot tipus de finalitats comercials o publicitàries, que no siguin les permeses estrictament.

 

L’usuari s’ha d’abstenir d’obtenir els continguts del web Océano Educación per qualsevol mitjà diferent dels que es posen a disposició dels usuaris així com dels que s’utilitzen habitualment a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al web del Grupo Océano.

 

3- Responsabilitat de l’usuari per danys i perjudicis

 

L’ús del web s’ha de fer sota la única i exclusiva responsabilitat de l’usuari. Sense perjudici de l’anterior, el Grupo Océano es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense que calgui un avís previ, l’accés al web als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Particulars, que s’hagin d’aplicar en cada cas.

 

4- Modificació unilateral

El Grupo Océano pot modificar unilateralment i sense avís previ, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del web, i també modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i ús del web Océano Educación.

 

5- Enllaços

Les persones o entitats que pretenguin fer o facin un enllaç des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines del web Océano Educación del Grupo Océano s’han de sotmetre a les condicions següents:

 • No és permesa la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del web Océano Educación del Grupo Océano.
 • No es poden establir deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni marcs amb les pàgines del web Océano Educación del Grupo Océano sense l’autorització expressa prèvia del Grupo Océano.
 • No es poden incloure manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines del web Océano Educación del Grupo Océano ni sobre els serveis o continguts d’aquest.
 • Llevat dels signes que formin part de l’enllaç, la pàgina web en què s’estableixi no pot contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin al Grupo Océano, llevat que es tingui l’autorització expressa d’aquest.
 • L’establiment de l’enllaç no implica l’existència de relacions entre el Grupo Océano i el titular de la pàgina web o el portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació del Grupo Océano dels serveis i continguts que ofereixi aquest portal.
 • El Grupo Océano no és responsable dels continguts o serveis que es posin a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es faci l’enllaç ni de les informacions i manifestacions que s’hi incloguin.
 • Qualsevol enllaç al web Océano Educación del Grupo Océano s’ha de fer a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

 

6- Exclusió de garanties i responsabilitat

6.1. El Grup Océano no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tot tipus que es puguin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis que hi hagi o s’ofereixin als llocs web no gestionats pel Grupo Océano i que resultin accessibles a través del web Océano Educación.

 • La manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web i dels seus serveis o continguts.
 • La manca d’utilitat, adequació o validesa del web i dels seus serveis o continguts per satisfer les necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes Condicions Generals, a la bona fe, als usos acceptats generalment o a l’ordre públic, del web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis que prestin tercers i posin a disposició dels usuaris al web.

L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del web.

 

6.2. El Grupo Océano facilita el contingut dels seus productes i serveis «tal qual», sense garanties de cap classe. Ni el Grupo Océano ni els seus proveïdors d’informació donen cap garantia sobre la precisió o la integritat del contingut o dels resultats que s’obtinguin utilitzant la informació continguda als productes i serveis als quals accedeixi l’usuari; ni és responsable de possibles errors, omissions o altres imprecisions en la informació que conté.

 

6.3. El material que contenen els productes i serveis oferts a través del portal Océano Educación del Grupo Océano se subministra amb la mera finalitat informativa i no s’ha d’interpretar com a consell o indicació de cap índole.

 

 1. Durada

La durada de la prestació del servei del web i dels serveis és de caràcter indefinit.

 

Sense perjudici de l’anterior, el Grupo Océano es reserva el dret a interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del web Océano Educación o de qualsevol dels serveis que l’integrin, en els mateixos termes que es recullen a la quarta condició.

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial

8.1 Propietat intel·lectual

Aquesta pàgina i els seus enllaços contenen obres i prestacions protegides per les lleis i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Qualsevol ús no autoritzat en relació amb la totalitat o part d’aquestes obres o prestacions pot constituir una vulneració de les disposicions anteriors, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal Español vigent.

 

Queden prohibides la fixació, reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació de la totalitat o part de les obres o prestacions contingudes en aquesta pàgina, així com qualsevol altre acte d’explotació en relació amb aquestes obres i prestacions, sense permís previ, exprés i per escrit dels titulars respectius de drets, i llevat que s’estableixi una altra cosa en aquests termes i condicions on en el mateix text de la pàgina.

 

Als efectes anteriors, s’entén per acte de fixació o reproducció, si s’escau, la realització de còpies per part de l’usuari de la totalitat o part de les obres o prestacions contingudes en aquesta pàgina.

 

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims per la introducció d’un determinat contingut al web Océano Educación, haurà de notificar aquesta circumstància al Grupo Océano indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, s’haurà d’indicar la representació amb la qual actua.
 • Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al lloc web.

Acreditació dels drets de propietat intel·lectual esmentats.

Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Així mateix, es fa reserva expressa per part del Grupo Océano d’exigir el respecte a la integritat de la pàgina web i impedir-ne qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat en contra que suposi un perjudici als seus interessos legítims o detriment de la seva reputació.

 

8.2. Propietat industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin en qualsevol de les pàgines web són propietat del Grupo Océano o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al portal atribueixi a l’usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i signes distintius esmentats.

 

En queda prohibida la utilització sense permís previ, exprés i per escrit del titular corresponent. Qualsevol infracció dels drets de propietat del Grupo Océano o de tercers, dona lloc a la seva persecució civil i, si escau, penal, d’acord amb les lleis i tractats internacionals en vigor.

 

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de la seva exclusiva responsabilitat.

 

 1. Protecció de dades personals

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament al Grupo Océano certes dades de caràcter personal. El Grupo Océano tracta automatitzadament les dades personals amb una política de privacitat estricta.

 

Les dades que els usuaris faciliten no es comparteixen amb tercers ni se cedeixen, llevat que ho requereixi la mateixa prestació del servei, i la informació només s’utilitza per al compliment de les finalitats d’accés i, si escau, per informar-los de les notícies i novetats del Grupo Océano, que en garanteix la confidencialitat i el compliment estricte de la normativa vigent en relació amb el registre, manteniment i protecció de bases de dades. En aquest sentit, el Grupo Océano ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de l’Estat espanyol, de regulació de la protecció de dades de caràcter personal, l’usuari de la pàgina web pot, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, revocació del consentiment per al cessament de les seves dades en els termes previstos per l’esmentada Llei i altres normes que la desenvolupen, mitjançant un escrit a la nostra adreça de correu electrònic [email protected].

 

10- Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. El Grupo Océano i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre privilegi que els correspongui, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona per a les qüestions que se suscitin o accions que s’exercitin derivades de la prestació del servei del web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment d’allò que s’estableix aquí.